Disclaimer


Let erop dat toegang tot alle door Grünenthal n.v./s.a. en haar hoofdkantoor (hierna "Grünenthal" genoemd) gepubliceerde internetsites gebaseerd is op deze gebruiksvoorwaarden ("Disclaimer"). Door deze site te bezoeken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.

Actualiteit

Grünenthals Internet redactieteam doet haar uiterste best om op haar internetsites juiste en actuele informatie te verschaffen. Grünenthal verplicht zich evenwel niet tot het geven van enige expliciete of impliciete garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid en/of de volledigheid van de inhoud van deze internetsites. Grünenthal behoudt zich het recht voor, de inhoud van haar internetsites zonder voorafgaande kennisgeving op elk willekeurig moment te verwijderen, te veranderen of aan te vullen, of deze volledig of gedeeltelijk van internet te verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Noch de operators van de internetsites van Grünenthal, noch andere partijen die betrokken zijn bij ontwerp, productie of levering van deze internetsites of een verwante internetsite aanvaarden enige aansprakelijkheid voor directe schade, terloops optredende schade, vervolgschade, indirect schade of nadelige gevolgen, waaronder schade die optreedt als gevolg van de toegang tot deze internetsites of verwante internetsites, als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid tot het gebruiken van de voornoemde internetsites of als gevolg van vergissingen of omissies in de inhoud van de desbetreffende internetsites. De internetsites bevatten hypertext-verwijzingen ("links") naar informatie op servers die door derden worden beheerd en die niet onder de controle van Grünenthal staan. Grünenthal verplicht zich daarom niet tot het geven van enige garantie met betrekking tot de correctheid en nauwkeurigheid of enig ander aspect van dergelijke informatie. Bezoekers van onze internetsites verklaren ermee akkoord te gaan dat het gebruik van links naar informatie van derden geschiedt op eigen risico.

Auteursrecht

De inhoud die staat afgebeeld op de internetsites van Grünenthal - en de gegevens die hierin opgenomen of vernoemd zijn - zijn uitsluitend bedoeld voor het verschaffen van informatie. Deze mag uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden worden gebruikt. De inhoud van deze internetsites is - tenzij anders bepaald - eigendom van Grünenthal en is derhalve beschermd door auteursrecht conform de van toepassing zijnde wereldwijde overeenkomst inzake auteursrechten en handelsmerken. Het auteursrecht is uitdrukkelijk voorbehouden aan de desbetreffende auteur. Kopiëren, doorzenden of enige andere vorm van gebruik zijn verboden. Indien artikelen of delen van artikelen worden afgedrukt of gekopieerd, dient er een afdrukvergoeding te worden betaald. Enig gebruik van een merknaam of ander (handels)merk die zich op onze internetsites bevinden, is principieel onderworpen aan de eerder beschreven goedkeuring van de houder van de rechten hierop.

Productinformatie

Productinformatie Deze internetsite is exclusief gericht op internetgebruikers in België. Indien deze site buiten België wordt gelezen, dan kan de daarin aanwezige informatie niet van toepassing zijn voor u. Artsen dienen de nationaal geldende registratieteksten in acht te nemen. Deze zijn te vinden op de internetsite van Grünenthal België onder het kopje Producten. Genoemde producten kunnen onder bepaalde omstandigheden niet in alle landen verkrijgbaar zijn, of kunnen onder desbetreffende landspecifieke benamingen bekend zijn. Onze internetsites kunnen informatie met betrekking tot medische onderwerpen en therapeutische maatregelen bevatten. Deze informatie mag niet worden gebruikt bij de diagnose van een gezondheidsprobleem of een aandoening, aangezien deze niet kan en mag worden gebruikt als vervanging voor de aanwijzingen van een behandelend arts of een apotheker. In ieder afzonderlijk geval zijn voor doelmatig medisch advies een persoonlijk gesprek met een geschoold arts, een lichamelijk onderzoek en, onder bepaalde omstandigheden, andere diagnostische maatregelen nodig. Lees ook onze Privacyverklaring!