Gebruiksvoorwaarden

Toegang tot en gebruik van deze website zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met deze voorwaarden. Gebruik de website niet als u het niet eens bent met deze voorwaarden.

Deze website is gepubliceerd door Grünenthal S.A./N.V.(hierna "Grünenthal" of "wij" genoemd) en wordt door haar beheerd.

Er is geen promotionele marketing van de website of ondersteuning door sponsors. Deze website staat geen advertenties van derden toe. Het host geen advertenties van derden en ontvangt tegelijkertijd geen geld uit advertenties of advertenties met een commerciële achtergrond. Ook accepteren wij geen gelden van instellingen, ziekenhuizen of andere personen gerelateerd aan de zorg.

Wij behouden ons het recht voor om deze website of deze gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) stop te zetten of gedeeltelijke of volledige wijzigingen aan te brengen. Houd er rekening mee dat we dergelijke wijzigingen naar eigen goeddunken kunnen aanbrengen en ze niet vooraf aankondigen. Daarom raden we aan om deze Gebruiksvoorwaarden elke keer dat u onze website bezoekt te controleren.

Vrijwaring

Deze website is enkel bedoeld voor het presenteren van Grünenthal S.A./N.V. en Grünenthal-producten. We hebben deze informatie naar beste weten en met professionele toewijding samengesteld. Echter wordt geen verklaring gegeven of garantie gegeven, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, voor de volledigheid of juistheid van de informatie op deze website. Houd er rekening mee dat informatie die nauwkeurig was op de dag van publicatie, mogelijk niet meer up-to-date is. Wij raden u daarom aan alle informatie die u van deze website verkrijgt, te controleren voordat u deze op welke manier dan ook gebruikt. Eventueel advies op deze website ontslaan u niet van de verplichting uw eigen controles uit te voeren en te voldoen aan ons meeste recente adviezen in onze veiligheidsinformatiebladen, productinformatie enz.

Gebruikers van deze website gaan onherroepelijk akkoord met toegang tot de website en de inhoud ervan op eigen risico. Noch Grünenthal noch enige derde partij die betrokken is bij het creëren en beheren van deze website kan aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel als gevolg van toegang of de onmogelijkheid van toegang of van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van deze website of van het feit dat u vertrouwd hebt op informatie gegeven op deze website. Deze beperkingen gelden niet in geval van opzettelijke opzegging, grove nalatigheid of letsel aan levens en leden.

Links

De website bevat hyperlinks ("links") naar informatie op servers die door derden worden beheerd en die niet onder de controle van Grünenthal staan. De respectievelijke aanbieder of exploitant van deze websites blijft als enige verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites van derden. Op het moment dat we de link publiceerden, konden we geen illegale of ongepaste inhoud op deze websites identificeren. Er kan echter redelijkerwijs niet van ons worden verwacht dat we de inhoud van de gelinkte pagina's permanent controleren zonder concreet bewijs van een wetsovertreding. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor inhoud die is gewijzigd sinds het plaatsen van de link. Wij wijzen u er uitdrukkelijk op dat u deze gelinkte websites op eigen risico gebruikt.

Copyright

Tenzij anders vermeld of op een andere manier waarneembaar als rechten van derden, is de inhoud van deze website het eigendom van Grünenthal en auteursrechtelijk beschermd. Elke ongeoorloofde reproductie, overdracht of elk ander gebruik is verboden.

Productinformatie

Sommige delen van onze website zijn enkel toegankelijk voor artsen. Aangezien dit een Belgische website is, is de hierin opgenomen productgerelateerde informatie mogelijk niet van toepassing op elk land. Productnamen en verpakkingsgroottes kunnen van land tot land verschillen en niet alle sterktes zijn in alle landen verkrijgbaar. Artsen dienen de plaatselijk beschikbare samenvatting van de productkenmerken (SmPC) te raadplegen die te vinden is op de websites van de lokale filialen van Grünenthal.

Onze webpagina's kunnen informatie bevatten over medische onderwerpen en therapeutische maatregelen. Deze informatie mag niet worden gebruikt bij het diagnosticeren van een gezondheidsprobleem of een ziekte, aangezien het niet mag en kan worden gebruikt ter vervanging van de instructies van een arts of apotheker. In elk individueel geval vereist een verstandig medisch advies een persoonlijk gesprek met een opgeleide arts, een lichamelijk onderzoek en, onder bepaalde omstandigheden, andere diagnostische maatregelen.

Toepasselijk recht

Alle rechtsvorderingen of rechtszaken in verband met deze website of het gebruik ervan zijn onderworpen aan de interpretatie van de wetten van België, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht en het Verdrag van Den Haag betreffende een eenvormige wet op de internationale Verkoop van Goederen van 1 juli 1964 en in het VN-Koopverdrag van 11 april 1980.

 

 

 

 

 

M-N/A-BE-05-23-0002 – Datum van publiciteit mei 2023